Содержание:

Мазмұны
Кіріспе
1. ҚР Білім беруді цифрландыру жағдайында инновациялық білім беру технологияларын пайдалануға болашақ педагогтарды даярлау теориясы
1.1 Заманауи білім беру жүйесінің даму тенденцияларының негіздері
1.2 Ақпараттық қоғам дамуының қазіргі кезеңінде білім беруді цифрландыру
1.3 Жаңа тeхнологияны бiлiм саласында пайдаланудың маңыздылығы
1.4 Қоғамның тұрақты даму мүддесінде мұғалімдерді даярлау
2. ҚР Білім беруді цифрландыру жағдайында инновациялық білім беру технологияларын пайдалануға болашақ педагогтарды даярлау
2.1 Болашақ мұғалімді білім беруді цифрландыруға дайындау педагогикалық мәселе ретінде
2.2 Болашақ педагогтардың инновациялық білім беру технологияларын пайдалануға тиімділігінің педагогикалық шарттары
2.3 Білім беруді цифрландыру жағдайында болашақ педагогтардың инновациялық білім беру технологияларын қалыптастырудың құрылымдық-функционалдық моделін іске асыру
2.4 «Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыс және оның нәтижелері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізіміИспользуемая литература

1 Қазақстан Республикасының білім берудің дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы (2014.12.08 берілген өзгерістер мен толықтырулармен).
2 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 27.07.2007ж., №319- III ҚРЗ. Астана. Ақорда.
3 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен бекітілген.
4 «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Президентінің 2016 жылғы 1наурыздағы №205 Жарлығы
5 Қазақстан Республикасын әлеуметтік дамытудың 2030 жылға дейінгі жалпыұлттық тұжырымдамасы туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1443 қаулысы.
6 Бекмагамбетова Р.К. Роль педагогических техникумов в подготовке учителей начальных классов в Казахстане: учебно – методическое пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2006 – 65 с.
7 Жиенбаева С. Бастауыш сынып оқушыларының еңбек іс-әрекеті тәжірибесін қалыптастырудың ғылыми негіздері. П.ғ.д. … дисс. – Алматы. 2009. 349 б.
8 Дуйсенбаев К.А. Развитие содержания профессионально-педагогического образования учителя труда в вузе. –Алматы: Ғылым, 1995. -350 с.
9 Сейталиев К.Б. Қазақстанда жоғары педагогикалық білім берудің дамуы (оқу құралы). – Алматы, Республикалық баспа кабинеті, 1996. -154 б.
10 Подласый И.П. Педагогика. Гуманитарный издательский центр. Владос, 2000. -576 с.
11 Нағымжанова Қ. Педагогикалық инновацияның зерттелуі //Бастауыш мектеп. 1999 №3. 9–11 бб.
12 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. -М.: Рус. яз., 1989. — 924 с.
13 Қалдыбаев А., Ортаев Б.Т. Педагогикалық инновация // Таным мен тәрбие. Түркістан. 2005. №3. 16 б.
14 Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в системе образования: научный фонд и перспективы развития. – Алматы: Ғылым, 2001. – 296 с.
15 Нұрахметов Н.Н. Қазақстандық мектептер дамуының жаңа бағыттары //Қазақстан мектебі – 1996. №2. -11-15 бб., 1996. №3. – 39-44 бб.
16 Көшімбетова С.А. Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдістәсілдердің пайдаланудың педагогикалық шарттары: пед. ғыл. канд. … дис. – Алматы, 2004. – 16-17 б.
17 Бұзаубақова К.Ж. Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру: монография. – Алматы, 20Предыдущая запись

Следующая запись