Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
152
Источников:
34Используемая литература

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 628 с.
2. Білуха М.Т. Облік і аудит. — К.: Знання України, 1992. — 59 с.
3. Бірюкова И.ДО, Кодрянський А.В. “Бухгалтерський облік в Україні” — К.: 2003р.-265с.
4. Бірюкова И.Д., Кодрянський А.В. «Бухгалтерський облік в Україні» – К.: 2004 р. – 265 с.
5. Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів. // За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 627 с.
6. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 592 с.
7. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. “Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність”. – Житомир: ЖІТІ, 2000р. – 480 с.
8. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000, — 768 с.
9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін./За ред. Проф. М. Ф. Огійчук. –К.: Вища освіта, 2003. –800 с.
10. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. – К.: Інститут аграрної економіки. – 2000.– 218 с.
11. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Бутинець Ф. Ф., Демяненко М. Я., Саблук П. Т., Белебеха І. О., Лінник В. Г. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 511 с.
12. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ. – 2000. – 608 с.
13. Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р.Хом’яка. – 2004. – С.367-368.
14. Все про бухгалтерський облік. — Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. 2000—2009 pp.
15. Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл./ Національний аграрний ун-т/О. Ф. Вербило (ред.). – К.: НАУ, 2004. – 424 с.
16. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
17. Ворбієнко А. Бюджетні установи: працюємо за новим Планом рахунків.//Все про бухгалтерський облік. – 2000. — № 23 (448) – 320 с.
18. Герасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Т.: Економічна думка, 2003. — 480 с.
19. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
20. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник // За ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.
21. Даньків Й. Я., Лучо М. Р., Остапюк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 206 с.
22. Девачук Л.П., Ермолаєва В.І., Квач Я.П., Рудницька О.В. Технічні основи та практика бухгалтерського обліку; Навч. посіб. – Х.: ТОВ» Одісей», 2004. — 496 с.
23. Журнали: «Баланс», «Бухгалтерський облік і аудит», «Облік, податки, аудит в Україні», «Все про бухгалтерський облік», «Галицькі контракти», «Дебет-Кредит» тощо.
24. Загородній А. Г., Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 377 с.
25. Завгородній В.П, Сопко В.В. “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу” — К.:КНЕУ, 2000. – 315 с.
26. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” //. Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. — № 9.
27. Загородиш А.Г., Усач Б.Ф., Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності: Навчальний посібник. —Львів, 2004. —208 с.
28. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 428 с.
29. Івахненко В.М. “Курс економічного аналізу”-К.: 2007р. — 315с.
30. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук. / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
31. Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 390 с.
32. Коробов М.Я. Фінансовий економічний аналіз діяльності підприємства”-К.: Знання, 2000. — 378с.
33. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.:Знання. – 2004. – 473с.
34. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
35. Кузьмінський А., Кужельний М., Петрик О., Савченко В.. «Аудит» (практичний посібник). Київ 1996 р., «Облікінформ». 273 с.
36. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підруч. для студ. вищ навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 632 с.
37. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.
38. Малюга Н. М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. – Житомир. ЖІТІ, 1998. – 384 с.
39. Малишкін О.І Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти: Навчальний посібник. / 2-е вид., доп. та виправ. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. – 158 с.
40. Мец В.О. “Економічний аналіз фінансового результату і фінансового стану підприємства” — К.: КНЕУ, 2003 – 132 с.
41. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку / за ред. Коркушко О. Н. / Камянець-Подільський, — 2006. – 200 с.
42. Огійчук М. Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник/За ред. Проф. Огійчука М. Ф. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 605 с.
43. Основи законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність/ С. Г. Король, Т. І. Чубірко. – Ужгород: ІВА, 2003. – 312 с.
44. Пархоменко В. М. Прибуток на акцію у фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 8. – 220 с.
45. Пархоменко Квартальна бухгалтерська звітність // Бух. облік і аудит, — 1997, №3, — 305 с.
46. Попович П.Я. “Економічний аналіз і аудит на підприємстві” — Т.: Економічна думка, 2002. – 351 с.
47. Пушкар М. С. Облікова політика і звітність. – Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 141 с.
48. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль.: економічна думка, 1999. – 412 с.
49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999
50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87
51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87
52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87
53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87
54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87
55. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д., Кожанова Є. П., Отенко І. П. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник для студ. екон. спец. усіх форм навчання/ Харківський держ. економічний ун-т. – Х.: ВД «ІНЖНК», 2003. – 380 с.
56. Слободян В. Д., Семенець І. В., Лозінська І. М. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні: Трансформація плану рахунків/Методичний посібник/. – Камянець-Подільський, 2000. – 56 с.
57. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
58. Сопков.У, Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу”-К.:КНЕУ, 2003 – 260 с.
59. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. Навч. посібник. – К.: А.С.К., 1997. – 512 с.
60. Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський облік на підприємствах України”-К.:А.С.К., 2001р. – 784 с.
61. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 336 с.
62. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів Укріїни. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336 с.
63. Финансовый менеджмент: учебник для вузов // Г.Б.Поляк, И.А.Анодис, Т.А.Краева и др., под ред. Г.Б.Поляка. – М.: Финансы ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
64. Харченко Н. Фінансова звітність СМП: складаємо по-новому // Баланс. — 2008. —№15. — 225 с.
65. Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. для студ. екон. спец.: — К.: Знання-Прес, 2003. – 268 с.
66. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.
67. Щадилова С.Н. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «Дис», 1997. – 528 с.Предыдущая запись

Следующая запись