Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
142
Источников:
31Используемая литература

1. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 628 с.
2. Білуха М.Т. Облік і аудит. — К.: Знання України, 2002. — 59 с.
3. Бірюкова И.ДО, Кодрянський А.В. “Бухгалтерський облік в Україні” — К.: 2003р.-265с.
4. Бірюкова И.Д., Кодрянський А.В. «Бухгалтерський облік в Україні» – К.: 2004 р. – 265 с.
5. Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів. // За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 627 с.
6. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 592 с.
7. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. “Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків”. – Житомир: ЖІТІ, 2000р. – 480 с.
8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін./За ред. Проф. М. Ф. Огійчук. –К.: Вища освіта, 2003. –800 с.
9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. – К.: Інститут аграрної економіки. – 2000.– 218 с.
10. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Бутинець Ф. Ф., Демяненко М. Я., Саблук П. Т., Белебеха І. О., Лінник В. Г. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 511 с.
11. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ. – 2000. – 608 с.
12. Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р.Хом’яка. – 2004. – С.367-368.
13. Все про бухгалтерський облік. — Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. 2007—2009 pp.
14. Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл./ Національний аграрний ун-т/О. Ф. Вербило (ред.). – К.: НАУ, 2004. – 424 с.
15. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
16. Ворбієнко А. Бюджетні установи: працюємо за новим Планом рахунків.//Все про бухгалтерський облік. – 2000. — № 23 (448) – 320 с.
17. Гайдай М.Г., Занько Б.М. Оцінка товарно — матеріальних запасів в умовах інфляції: міжнародний досвід і практика в Україні // Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. праць. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2003 р.. — С. 195-199.
18. Гайдай М.Г., Занько Б.М. Облік нестач товарно — матеріальних запасів в оптовій торгівлі // Світ бухгалтерського обліку. – 2003 р. — № 5. С. 16-18.
19. Герасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Т.: Економічна думка, 2003. — 480 с.
20. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник // За ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.
22. Даньків Й. Я., Лучо М. Р., Остапюк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 206 с.
23. Девачук Л.П., Ермолаєва В.І., Квач Я.П., Рудницька О.В. Технічні основи та практика бухгалтерського обліку; Навч. посіб. – Х.: ТОВ» Одісей», 2004. — 496 с.
24. Журнали: «Баланс», «Бухгалтерський облік і аудит», «Облік, податки, аудит в Україні», «Все про бухгалтерський облік», «Галицькі контракти», «Дебет-Кредит» тощо.
25. Занько Б. Аудит виробничих запасів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 51. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. — С. 66-71.
26. Занько Б.М. Бухгалтерський і податковий облік купівлі та продажу товарно — матеріальних цінностей за іноземну валюту в торгівлі // Світ бухгалтерського обліку. — 2003. — № 10. — С. 33-39.
27. Занько Б. Облік торгових знижок на підприємствах торгівлі // Вісник Київського державного торговельно-економічного університету. — 2000. — № 1. — С. 100-106.
28. Загородній А. Г., Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 377 с.
29. Завгородній В.П, Сопко В.В. “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу” — К.:КНЕУ, 2000. – 315 с.
30. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” //. Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. — № 9.
31. Загородиш А.Г., Усач Б.Ф., Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності: Навчальний посібник. —Львів, 2004. —208 с.
32. Івахненко В.М. “Курс економічного аналізу”-К.: 2007р. — 315с.
33. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук. / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
34. Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 390 с.
35. Коробов М.Я. Фінансовий економічний аналіз діяльності підприємства”-К.: Знання, 2000. — 378с.
36. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.:Знання. – 2004. – 473с.
37. Кузьмінський А., Кужельний М., Петрик О., Савченко В.. «Аудит» (практичний посібник). Київ 1996 р., «Облікінформ». 273 с.
38. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підруч. для студ. вищ навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 632 с.
39. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.
40. Малюга Н. М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. – Житомир. ЖІТІ, 1998. – 384 с.
41. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку / за ред. Коркушко О. Н. / Камянець-Подільський, — 2006. – 200 с.
42. Огійчук М. Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник/За ред. Проф. Огійчука М. Ф. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 605 с.
43. Попович П.Я. “Економічний аналіз і аудит на підприємстві” — Т.: Економічна думка, 2002. – 351 с.
44. Пушкар М. С. Облікова політика і звітність. – Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 141 с.
45. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль.: економічна думка, 1999. – 412 с.
46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999
47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87
48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20. 12. 1999 р. № 246
49. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д., Кожанова Є. П., Отенко І. П. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник для студ. екон. спец. усіх форм навчання/ Харківський держ. економічний ун-т. – Х.: ВД «ІНЖНК», 2003. – 380 с.
50. Слободян В. Д., Семенець І. В., Лозінська І. М. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні: Трансформація плану рахунків/Методичний посібник/. – Камянець-Подільський, 2000. – 56 с.
51. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
52. Сопков.У, Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу”-К.:КНЕУ, 2003 – 260 с.
53. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. Навч. посібник. – К.: А.С.К., 1997. – 512 с.
54. Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський облік на підприємствах України”-К.:А.С.К., 2001р. – 784 с.
55. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 336 с.
56. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів Укріїни. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336 с.
57. Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. для студ. екон. спец.: — К.: Знання-Прес, 2003. – 268 с.
58. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.
59. Шпак В.А. До питання обліку виробничих запасів та контролю за їх використанням на підприємствах / В.А. Шпак, Н.В. Кот // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – Хмельницький : Технолог. ун-т Поділля, 2003. – №5(ІІ). – С.44
60. Юрчишена Л.В. Економічна природа товарних запасів та їх класифікація / Л.В.Юрчишена // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : Хмельниц. нац. ун-т, 2005. – С. 181
61. Яковлева Г.Э. Текст лекции «Учет запасов» курса «Бухгалтерский учет» / Г.Э. Яковлєва. – Харьков : ХГЭУ. – 2002. – 56 сПредыдущая запись

Следующая запись