Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
80
Источников:
33


Содержание:

ЗМІСТ
ВСТУП
1. НАПРЯМКИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВЗ;
1.1. Нейтралізація токсичних речовин відпрацьованих газів за рахунок оптимізації робочого процесу та конструктивного вдосконалення ДВЗ;
1.2. Запровадження альтернативних палив;
1.3. Впровадження систем зовнішньої циліндрової нейтралізації ВГ в ДВЗ;
1.4. Внутрішньо циліндрова нейтралізація відпрацьованих газів;
2. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬО ЦИЛІНДРОВОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ;
2.1. Класифікація факторів що впливають на протікання внутрішньо циліндрової нейтралізації токсичних речовин;
2.2. Вплив факторів на внутрішньо циліндрові процеси;
3. КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАТАЛІТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН В ЦИЛІНДРІ ДИЗЕЛЯ;
4. РОЗРОБКА КАМЕР ЗГОРЯННЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ЦИЛІНДРОВОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ;

5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ;
6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА;
7. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИИспользуемая литература

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. А.П. Марченко, І.В. Парсаданов, Л.Л. Товажнянський, А.Ф. Шеховцов «Двигуни внутрішнього згоряння» серія підручників у 6 томах: Том 5 «Екологізація ДВЗ» за ред. Проф.А.П. Марченка, проф. А.Ф. Шеховцова .– Харків «ХПИ».– 2004, 450 с.
2. Парсаданов И.В.. «Результаты исследований показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизеля при работе на рапсовометиловом эфире» // вестник науки и техники / нту «хпи», ооо «хднт».– харьков: ооо «хднт», 2005.– № 1 (20).– с. 21 –26.
3. И.П. Васильев «Теоретические основы разработки комплексной системы нейтрализации отработавших газов дизелей при работе на альтернативных топливах». Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 1. 2008.- с.156-161.
4. І.В. Парсаданов, І.В. Рикова, А.М. Маклаков «Комплексна оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів дизеля» / Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 1. 2014.- с.105-109.
5. М.М. Бендик, В.М. Фомин «системы каталитического воздействия на параметры рабочего процесса автомобильного дизеля» / Вестник РУДН, сер Инженерные исследования, 2005, №1(11), с.32-38.
6. І.В. Парсаданов, І.В. Рикова, А.М. Маклаков «Особливості внутрішньо циліндрового екологічного каталізу в ДВС» / Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 1. 2013.- с.84-88.
7. Рыкова И.В. Пути экологизации рабочего цикла ДВС / Вестник национального технического университета «ХПИ».– 2013.– №31.– с.111-115.
8. М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, Е.В. Богоявленская «Организация рабочего процесса в камере сгорания ДВС в присутствии каталитических материалов» / Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 2. 2013.- с.109-112.
9. М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, Д.С. Андрощук, Т.П. Ярошок «Формирование каталитически активных покрытий на рабочих поверхностях камер сгорания ДВС» / Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 2. 2014.- с.73-76.
10. І.В. Парсаданов, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, І.М. Карягін, В.О. Хижняк, Д.С. Андрощук «Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння» / Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 2. 2015.- с.69-72.
11. Парсаданов И.В. , Поливянук А.П. Оценка влияния гальваноплазменного покрытия поршня на выбросы твердых частиц с отработавшими газами дизеля // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ ”ХПИ”, 2009. – №2, С.97–100.
12. Пильов В.В. Визначення впливу теплоізоляції камери згоряння на показники роботи ДВЗ.– Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки .– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» .– Харків, 2014.
13. І.В. Парсаданов, М.Д. Сахненко, В.О. Хижняк, Г.В. Каракуркчі «Підвищення екологічності дизелів шляхом внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин відпрацьованих газів» / Всеукраинский научно-технический журнал ДВС.- 2. 2016.- с.63-68.
14. Марченко А.П., Сукачев И.И. Методика согласования характеристик топливоподачи и камеры сгорания в дизелях со струйным смесеобразованием // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ ”ХПИ”, 2005. – №2, С.39–44.
15. Woschni G., Spidter W., Kolesa K Heat insulation of combustion walls-a to decrease the fuel consumption of I.C. engines? //SAE Techn. Pap. Ser.– 1987.– No 870339, 11 pp.
16. Никитин М.Д., Кулик А.Я., Захаров Н.И. Теплозащитные и износостойкие покрытия деталей дизеля. Л., «Машиностроение», 1977.– 168 с.
17. Закон України «Про охорону праці». від 14.10.92 № 2695-XII (із змінами).
18. Закон України «Про охорону здоров’я» від 19.11.92 № 2802 — ХІІ (із змінами).
19. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 № 4004 – ХІІ ( із змінами).
20. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 № 1264-XII (із змінами).
21. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.92 № 2707 — ВР (із змінами).
22. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95 № 45/95-XIІ ( із змінами).
23. ДСанПіН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ МОЗ України 08.04.2014 № 248.
24. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих при-міщень. Затв. постановою Головного держсанлікаря України від 1.12.1999 р., № 42.
25. ДБН В.2.5-67: 2013 Державні будівельні норми. Інженерне облад-нання будинків і споруд. Опалення, вен¬тиляція та кондиціонування. – К.: Мінрегіонбуд України, 2013.
26. ДБН В.2.5-28-2006 Державні будівельні норми. Інженерне облад-нання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. – К. : Мінбуд України, 2006. – 80 с. (зміни 1, 2)
27. ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. – Введ. 01.07.2008.
28. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультраз¬вуку, інфразвуку. – К., 1999.
29. ДСН 3.3.6.039-99 Санітарні норми виробничої загальної та лока-льної вібрації. – К., 1999
30. ДСТУ ГОСТ 12.1.006:2009 Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях та вимоги до проведення контролю. – Введ. 01.01.2009.
31. ДБН В.2.5 – 27 –06 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні засоби електробезпеки в електроустановках будинків і споруд. К.: Мінрбуд України, 2006.
32. Правила улаштування електроустановок. ПУЕ — 2014 – Харків.: Форт – 2014.
33. ДСТУ Б В.1.1 – 36: 2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибу¬хопожежною та пожежною небезпекою. – Затв. наказом Мінрегіонбуд від 15.06.2016, № 158. – Діє з01.01.2017.
34. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
35. ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми . Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К. , 2003.
36. НПАОП 40-1-1.32-01. Правила будови електроустанок. Електрообладнання спеціальних установок. – Діє з 01.01.02
37. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7.
38. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверд. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.03.2010 року № 65
39. ДСТУ ISO14001 — 97 – 14012-97. Система управления окружающей средой – К. : Держстандарт України, 1997.
40. Кодекс цивільного захисту України — ВВР, 2013, № 34-35, ст.458. Із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 353-VII від 20.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст.221 № 1166-VII від 27.03.2014, № 6, ст.40 № 76-VIII від 28.12.2014,
ВВР, 2015, № 14, ст.96 № 124-VIII від 15.01.2015,
ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 766-VIII від 10.11.2015.Предыдущая запись

Следующая запись