Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
115
Источников:
40


Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 7
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 9
1.1. Финансовые ресурсы предприятия 9
1.2. Виды и классификация финансовых ресурсов 12
1.3. Значимость финансовых ресурсов для развития предприятия 22
1.4. Вывод по разделу 1 32
РАЗДЕЛ 2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 33
2.1. Общая организационно – экономическая характеристика предприятия 33
2.2. Анализ наличия финансовых ресурсов 38
2.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 51
2.4. Анализ и оценка платежеспособности предприятия 63
2.5. Вывод по разделу 2 68
РАЗДЕЛ 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 71
3.1. Теоретические аспекты снижения себестоимости продукции на предприятии продукции и методика эффективного управления оборотными активами 71
3.2 Повышение прибыльности работы предприятия за счет снижения себестоимости продукции 83
3.3. Управление дебиторской задолженностью на основе проведения факторинговой операции 92
3.4 Внедрение новой продукции за счет лизинговой операции 98
3.5. Вывод по разделу 3 108
ВЫВОДЫ 109
ЛИТЕРАТУРА 114
ПРИЛОЖЕНИЯ 119Используемая литература

ЛИТЕРАТУРА

1. «Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=4966;div=LAW;dst=100001,0;rnd=0.5230418993160129
2. Анисимова Г. Вплив структури капіталу на фінансово-економічний стан промислового підприємства/ Г. Анисимова// Економічний вісник Донбасу. — 2010. — № 1.
3. Євнух О.Т., Євнух О.О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
4. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua.
5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р № 996 – XIV
6. Закон України « Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року №887-ХП (ВВР 1991р., №24, ст.272)
7. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу [навч.посіб.] / Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін.- К.: Центр, 2012.
8. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009.
9. Манакіна В.А. Фінансовий облік – 1: навчально-методичний посібник / В.А.Манакіна, Г.В.Веріга.- Донецьк:ДонДУУ,2010.
10. Манакіна В.А. Фінансовий облік – 2: навчально-методичний посібник / В.А.Манакіна, Г.В.Веріга.- Донецьк:ДонДУУ,2010.
11. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: КНЕУ, 2001.
12. Наказ Міністерства фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24.02.2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua.
13. О. Кононенко «Анализ финансовой отчетности» (3-е издание, 2005г.)
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002р. № 989.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00р. №15 30.11.00р. №304 та 22.11.2004р. №731
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
20. А. Ф. Черненко, Н. Н. Илышева, А. В. Башарина. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов предприятия. М.: Юнити-Дана, 2009.
21. Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська ; Вінницький нац. аграр. ун-т. — Київ : Хай-Тек Пресс, 2010. — 317 с.
22. Карпунь І. Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання [Текст] / І. Н. Карпунь ; Львівський держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола. — Львів : Магнолія-2006, 2008. — 439 с.
23. Карпунь І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. — Львів : Магнолія-2006, 2009-. — 417 с.
24. Карпунь І. Н. Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь ; Львівський держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола. — Львів : Магнолія, 2008. — 447 с.
25. Карпунь І. Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств (в модулях) [Текст] : навч. посібник / І. Н. Карпунь. — Львів : Магнолія, 2008. — 431 с.
26. Колісник Марія Костянтинівна. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навч. посіб. / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — К. : Кондор, 2007. — 271 с.
27. Кононенко О. В. Анализ финансовой отчётности. / О. В. Кононенко.- Харьков : Фактор, 2007. – 144 с.
28. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник для студ. вузів / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. — 2-ге вид. — Київ : Центр учбової л-ри, 2009. — 518 с.
29. Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Кривов’язюк ; Волинський ін-т економіки та менеджменту. — К. : Кондор, 2008. — 365 с.
30. Левицька Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. / Е. В. Левицька. — Л. : Новий Світ -2000, 2007. — 174 с.
31. Мацибора В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студентів вузів / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. — К. : Каравела, 2008. — 311 с.
32. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління [Текст] : підручник / Б. М. Мізюк; Львівська комерційна акад. — Львів :Магнолія плюс, 2009. — 543с.
33. Мозенков О. В. Санаційний потенціал машинобудівних підприємств України. / О. В. Мозенко // Актуальні проблеми єкономіки. – 2009 — № 6. – с. 122 – 126.
34. Науково-практичний коментар до закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [Текст] / [О. І. Харитонова, О. П. Підцерковний, О. О. Квасницька та ін. ; за ред. О. І. Харитонової]. — Харків : Одіссей, 2008. — 335 с.
35.Наказ Міністерства фінансів України від 01. 04. 2003 № 427 «Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організації».
36. Онисько С. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько. — 2-ге вид. — Львів : Магнолія 2006, 2008. — 264 с.
37. Онисько С. М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. — 2-ге вид. — Львів: Магнолія 2006, 2008. — 367 с.
38. Положення про відокремленний підрозділ «Добропільський ремонтно – механічний завод»,2010 – 456 с.
39. Правове регулювання банкрутства [Текст] : підручник / [Л. С. Сміян, Б. М. Грек, О. М. Костенко та ін.] ; за ред. Л. С. Сміяна ; Національна акад. упр. ; Академія муніципального упр. — Київ : КНТ, 2009. — 461 с.
40. Пригуза П. Д. Несостоятельность и банкротство [Текст] : методика производства по делам о банкротстве отдельных категорий должников / П. Д. Пригуза. — Харьков : Харьков юридический, 2009. — 98 с.
41. Пригуза П. Д. Проблемы теории и практики конкурсного права в Украине: несостоятельность и банкротство [Текст] / П. Д. Пригуза. — Харьков: Харьков юридический, 2009. — 527 с.
42. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. — Київ : Академвидав, 2010. — 334 с.
43. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. — 3-тє вид. — К. : Знання, 2007. — 668 с.
44. Сайт Верховной Ради України [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
45. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Скібіцький ; Нац. авіац. ун-т. — Київ : ЦУЛ, 2009. — 566 с.
46. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : підручник / О. О. Терещенко ; Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — вид. 2-ге. — Київ : КНЕУ, 2009. — 550 с.
47. Тюріна Н. М. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. — Львів : Новий світ-2000, 2008. — 394 с.
48. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін, О. В. Андрєєва ; Держ. екон. — технол. ун-т трансп. — Київ : ЦУЛ, 2008. — 439 с.
49. Финансы предприятий [Текст] : учебник / [А. М. Поддерьогин, М. Д. Билык, Л. Д. Свекла и др.] ; наук. ред. А. М. Поддерьогин ; Государственный вуз науч. закл. «Киевский нац. экон. ун-т им. В. Гетмана». — 7-е изд. — К. : КНЭУ, 2008. — 552 с.
50. Формирование рыночных отношений в Украине [Текст] : сб. наук. трудов / [редкол.: И. К. Бондарь (наук. ред.) и др.] ; Научно-исследовательский экон. ин-т. — К. : НИЭИ, [1999] -. — Вып. 6 (85). — 2008. — 157 с.
51. Череп А. В. Финансовая санация и банкротство субъектов хозяйствования [Текст] : учебник для студ. вищ. учеб. закл. / А. В. Череп. — Киев : Кондор, 2009. — 376 с.
52. Цал-Цалко Ю. С. Финансовый анализ [Текст] : учебник для студ. вузов / Ю. С. Цал-Цалко. — К. : Центр учебной л-ры, 2008. — 565 с.
53. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Шеремет ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2010. — 193 с.
54. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А. М. Штангрет О. І. Копилюк. — К. : Знання, 2007. — 335Предыдущая запись

Следующая запись