Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
180
Источников:
36
Срок:
2
Файл:
2_RPZ-Diplom_ukr.docx


Содержание:

Зміст
ВСТУП 7
1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 8
1.1 Службове призначення і технічна характеристика виробу і деталі 8
1.2 Аналіз властивостей матеріалу деталі 10
1.3 Визначення типу виробництва 12
1.3.1 Коротка характеристика вибраного типу виробництва 14
1.4 Аналіз відповідності технічних вимог і норм точності службовому призначенню деталі 15
1.5 Аналіз технологічності конструкції деталі 16
1.6 Вибір способу отримання заготівлі 18
1.7 Вибір технологічних баз 28
1.8 Розробка маршруту обробки деталі 29
1.9 Вибір способів обробки поверхонь 37
1.10 Визначення міжперехідних припусків і допусків 39
1.11 Формування операцій технологічного процесу 48
1.11.1 Формування операцій 48
1.11.2 Вибір та характеристика обладнання 49
1.12 Розрахунок режимів обробки 57
1.13 Розрахунок норм часу 60
1.14 Технологічна наладка верстата . 64
1.14.1 На операцію 010 фрезерно-центрувальна 64
1.14.2 На операцію 030 Токарна з ЧПУ 65
1.14.3 На операцію 035 Токарна с ЧПУ 71
2 КОНСТУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 76
2.1 Розрахунок і проектування автоматичного верстатного пристосування для фрезерування паза на операцію 045, 050 76
2.2 Проектування контрольного пристосування 80
3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 83
3.1 Визначення запуску деталей у виробництво 83
3.2 Визначення кількості робочих місць 84
3.3 Вибір організаційної форми виробництва деталі 88
3.4 Визначення технологічного циклу виготовлення партії деталей і побудова графіку руху 89
3.5 Організація обслуговування робочих місць 92
3.6 Розрахунок кількості робочих місць і робітників в цеху 95
3.7 Формулювання організаційної структури управління цехом 97
4 ПЛАНУВАННЯ ЦЕХУ 98
4.1 Вибір і обґрунтування основних характеристик виробничої
будівлі 98
4.2 Вибір і обґрунтування підйомно-транспортного обладнання 99
4.3 Проектування верстатного відділення 100
4.4 Проектування системи прибирання стружки 103
4.5 Проектування допоміжних відділень 104
5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 108
5.1 Калькуляція собівартості деталі 108
5.2 Розрахунок економічної ефективності 114
5.3 Техніко-економічні показники роботи ділянки 115
6 ОХРАНА ПРАЦІ 117
6.1 Оцінка екологічної безпеки проекту 117
6.2 Метеорологічні умови та їх нормування 119
6.3 Система вентиляції 121
6.4 Виробниче освітлення 122
6.5 Електробезпека 124
6.6 Розрахунок заземлення 126
6.7 Пожежна безпека 128
6.8 Засоби пожежогасіння і засоби сигналізування про пожежу 130
6.9 Організаційні заходи і система контролю за охороною праці 132
7 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 134
7.1 Загальні відомості 134
7.2 Етапи проектування деталей для зборки шахтного вентилятора 135
7.3 Етапи зборки шахтного вентилятора 145
8 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 151
8.1 Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій на території підприємства, їх характеристика. 151
8.2 Методи забезпечення захисту співробітників підприємства в надзвичайних ситуаціях. 152
8.3 Управління підприємством в надзвичайній ситуації. 153
ВИСНОВКИ 155
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 156
ДОДАТОК А Специфікація креслення вентилятора 160
ДОДАТОК Б Специфікація креслення верстатного пристосування 162
ДОДАТОК В Специфікація креслення контрольного пристосування 165
ДОДАТОК Г Карта кодування інформації на операцію 030 167
ДОДАТОК Ж Карта кодування інформації на операцію 035 170Используемая литература

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992. – 464 с.
2. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т. 1/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с., ил.
3. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Калинин М.А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. – М.: Машиностроение, 1976. – 288 с., ил.
4. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов/ Я.М. Радкевич, В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, М.С. Островский; под ред. В.А. Тимирязева. – М.: Высш. шк., 2004. – 272 с.
5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2/ Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с., ил.
6. Режимы резания металлов: Справочник/ Ю.В. Барановский [и др.], 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1972. – 408 с.
7. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2 т. Т.1/ А.Д. Локтев, И.Ф. Гущин, В.А. Батуев и др. – М.: Машиностроение, 1991. – 640 с.
8. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2 т. Т.2/ А.Д. Локтев, И.Ф. Гущин, Б.Н. Балашов и др. – М.: Машиностроение, 1991. – 304 с.
9. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. В 2-х год.. ГОД..1: Нормативы времени. – М.: Экономика, 1990. – 206 с.

10. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. В 2-х год.. ГОД..1: Нормативы режимов резания. – М.: Экономика, 1990. – 472 с.
11. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1974. – 421 с.
12. Справочник нормировщика-машиностроителя: в 4 т. / ред. кол.: А.Д. Гальцов (пред.) [и др.]. М.:Машгиз. Т.2 Техническое нормирование станочных работ / [ред. кол.: Е.И. Стружестрах и др.]. 1961. – 892 с. : ил. + прил.
13. Шерман А.Д. Чугун: справочник/ Под ред. А.Д. Шермана и А.А. Жукова – М.: Металлургия, 1991. – 576 с., ил.
14. Технология машиностроения. Дипломное проектирование: Учеб. пособ./ А.М. Зинченко [и др.]. – Алчевск: ДонГТУ, 2013. – 311 с.
15. Справочник по производственному контролю в машиностроении/ А.К. Кутая [и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1974. – 676 с., ил.
15. Вардашкин Б.Н. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. Т.1 / В.Д. Бирюков [и др.], под ред. Б.Н. Вардашкина и В.В. Данилевского. – М.:Машиностроение, 1984 – 592 с., ил.
16. Мельников Г. Н., Вороненко В. П. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов/Под рад. А. М. Дальского – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.: ил.
17. А. А. Егоров, С. Ю. Стародубов Основы проектирования механосборочных участков и цехов: Учеб. Пособие (для студ. спец. 7.090.202 «Технология машиностроения»). – Алчевск: ДГМИ, 2002. – 48 с.

18. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии маши-ностроения: Учеб. пособие/ А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред.– 5-е изд. стереотипное.– М.: ООО ИД «Альянс», 2007. – 256 с.
19. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. Т.2. – 9-е изд., перераб. и доп./ под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2006. – 960 с.
20. Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов: Учебник для вузов. – 6-е изд., перераб. и доп.– М.: Высшая школа,
1969. – 480с.
21. Экономика, организация и планирование машиностроительных предприятий: сборник задач / [С.С. Грацевский, А.Я. Рапопорт, А.П. Турутов та и др.]; [под ред. А.П. Градова]. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Машиностроение, 1974. – 304 с.
22. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий / под ред. М.О. Якобсона. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1967. – 592 с.: ил. + прил.Предыдущая запись

Следующая запись