Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
144
Источников:
34
Срок:
10
Файл:
вступ та р.1.docИспользуемая литература

1. Андрієць М. Забезпечення економічного зростання підприємства за допомогою оптимізації грошових потоків підприємства // Економіка, фінанси і право. – 2008. – №6. – С. 16-18.
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 368с.
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. – 2. изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 511 с.
4. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М. Планування діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 252с.
5. Біндасова Ю. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства // Научно-технический сборник. – 2007. – №77. – С. 388-394.
6. Бланк И. Методы управления финансами предприятия на основе денежных потоков // Фінанси України. – 2002. – №3. – С. 46-50.
7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2 – К.: Ника-Центр, 1999 – 512с.
8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 624с.
9. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555с.
10. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000с.
11. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800с.
12. Вареник В.М. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму: Збірник наукових праць затверджений Постановою Президії ВАК України від 14.10.2009 №1-05/4. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – №1(4) – С. 77-80.
13. Васюренко О.В. Банкiвськi операції: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 243с.
14. Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об’єкт моніторингу, аналізу та контролю // Фінанси України: фінансовий контроль. – 2004. – №2. – С. 148-155.
15. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент: навч. посібник // Луцький держ. технічний ун-т, Київський національний торговельно-економічний ун-т. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 412с.
16. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV із змінами та доповненнями.
17. Гужавіна І.В. Удосконалення фінансового планування на підприємстві // Економіка і управління. – №2. – 2009. – С. 78-80.
18. Деменіна О.М. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства // Актуальні проблеми економіки: фінанси і кредит. – 2004. – №7. – С. 14-18.
19. Драч В.І. Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах: дисертація канд. екон. наук: 08.04.01 / Інститут аграрної економіки УААН. – К., 2003.
20. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – К.: Знання, 2007. – 1072с.
21. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 p., №996-XIV із змінами та доповненнями.
22. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року №1576-XІІ із змінами та доповненнями.
23. Китаєва Ж.В. Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 21-26.
24. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Видання третє, перероблене і доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 531с.
25. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 768с.
26. Ковалева А.И. Оптимизационная модель управления предприятием // Економіка і бізнес. – 2007. – №10. – С. 48-54.
27. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485с.
28. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 208с.
29. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 289с.
30. Концептуально-методичні засади і інформаційна база фінансового менеджменту. http://subject.com.ua/pdf/88.pdf
31. Корягин М. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні // Бухгалтерський облік і аудит: Навчально-практичний журнал. – №2. – 2006. – С. 27-30.
32. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520с.
33. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 216с.
34. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 365с.
35. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ., 2005. – 255с.
36. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – К.: Кондор, 2005. – 128с.
37. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2005. – 278с.
38. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: КНТЕУ, 2008. – 513с.
39. Наказ «Про облікову політику ДПДГ «Черкаське» на 2010 рік».
40. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 367с.
41. Оптимізація грошових потоків як фактор економічного зростання підприємства/ Л. Мишко, Т. Патерко, І. Політова // Методи і моделі в управлінні фінансами. – 2009. – №2. – С. 75-79.
42. Пазинич В.І., Шулешко А.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 406с.
43. Пивоваров М. Г., Новгородська О.О. Шляхи підвищення ефективності застосування обігових коштів на підприємстві ТОВ «Експрес» // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 79-85.
44. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.
45. Політична економія: підручник / Г.І. Башнянін, П.Ю. Лазур., В.С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 527с.
46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.
47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.
48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
49. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365с.
50. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств. – К.: Університет «Україна», 2005. – 226с.
51. Сич Є.М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 204с.
52. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Підручник для студентів ВНЗ, слухачів факультетів післядипломної освіти. Затверджено МОН. – К., 2010. – 550с.
53. Сосненко Л.С. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2007. – 344с.
54. Статут сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога».
55. Стельмащук А.М. Стратегічний пріоритет розвитку аграрного сектору економіки // Агроінком. – 2005. – №7. – С. 23-27.
56. Сук Л. К., Сук П. Л.. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів екон. спец. – К.: Знання, 2005. – 471с.
57. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.
58. Товстоноженко О.В. Фінанси в системі кругообігу капіталу підприємства: нові підходи // Актуальні проблеми економіки: економічна теорія. – 2007. – №10. – С. 14-17.
59. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156с.
60. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 «Фінанси», 6.050105 «Банківська справа», 6.050106 «Облік і аудит» / О.Г. Біла, Л.М. Галик, М.М. Дрівко – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 112с.
61. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. / Л.Д. Буряк, Є.В. Вакуленко, Г.П. Куліш, Г.Г. Нам, О.А. Островська – К.: КНЕУ, 2005. – 165с.
62. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька – К.: КНЕУ, 2005. – 592с.
63. Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл. / Н.І. Передерієнко, Я.В. Котляревський, О.М. Дем’яненко. – Л.: Українська академія друкарства, 2008. – 200с.
64. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецький, Н.В. Нестеренко, К.С. Салига – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 274с.
65. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Т.В. Калінеску, В.С. Альошкін, В.Г. Кудіна // Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 372с.
66. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 «Фінанси» у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / Л.І. Катан, Л.І. Бровко, Н.В. Дуброва, Н.В. Бондарчук. – Суми: Довкілля, 2007. – 243с.
67. Фінансовий менеджмент: навч.-практ. посіб. / О.В. Олійник, С.В. Юшко, Г.О. Нагаєва // Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2010. – 111с.
68. Шегда А.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 431с.
69. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 124с.
70. Шубіна С.В., Авакян М.Ю. Напрями управління грошовими потоками підприємства: теоретичні аспекти // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2008. – №17. – С. 52-55.
71. Ясишева В.В. Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008. – №16 – С. 123-131.Предыдущая запись

Следующая запись