Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
76
Источников:
42
Срок:
12
Файл:
Диплом Довгун.docx


Содержание:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО НАКОПИЧЕННЯ 137CS В МАКРОМІЦЕТАХ 6
1.1. Роль грибів у повсякденному житті людей 6
1.2. Біологічні і екологічні особливості грибів 9
1.3. Інтенсивність накопичення 137Cs грибами 15
1.3.1. Вплив екологічних умов на інтенсивність накопичення 137Cs плодовими тілами грибів 20
1.3.2. Вплив кліматичних умов на інтенсивність накопичення грибами 137Cs 22
1.4. Роль грибів в біогеохімічному круговороті 137Cs в лісових екосистемах 26
РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 33
2.1. Програма досліджень 33
2.2. Характеристика об’єктів досліджень 33
2.2.1. Білий гриб (Boletus edulis) 34
2.2.2. Польський гриб (Xerocomus badius) 36
2.2.3. Підберезник звичайний (Leccinum scabrum) 38
2.3. Методика відбору 40
РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МАКРОМІЦЕТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 42
3.1. Особливості радіоактивного забруднення лісів регіону досліджень 42
3.2. Зміна радіоактивного забруднення лісів з часу аварії на ЧАЕС 47
3.3. Особливості радіоактивного забруднення 137Cs сухих грибів 50
ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 58
ДОДАТКИ 62Используемая литература

1. Бурова Л.Г. Екологія грибів макроміцетів. М.: Наука, 1986. 260с.
2. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999–2002 рр. : метод. рекомендації / під кер. Б. С. Прістера, В. О. Кашпарова, П. П. Надточія [та ін.]. – К., 1998. – 103 с.
3. Змитрович І.І., Сержаніна Г.І. «Макроміцети» — Мінськ: Вишейшая школа, 1978 — с.192
4. Краснов В. П. Вміст 137Сs у продукції лісового господарства Житомирської області за даними 2002–2004 рр. [Текст] / В. П. Краснов, О. О. Орлов, В. П. Ландін та ін. // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – Вип. 5(11). – Житомир: Вид-во «Волинь», ПП «Рута», 2005. – С. 49–61.
5. Краснов В. П. Радіоекологія їстівних макроміцетів [Текст] / В. П. Краснов, А. А. Орлов, Т. В. Курбет. – Житомир: Вид-во «Волинь», ПП «Рута», 2006. – 220 с.
6. Краснов В.П. Радіоекологія лісів Полісся України. — Житомир: Волинь, 1998. — 112 с. 7. Краснов В.П., Ірклієнко С.П., Мазепа М.Г. та ін. Накопичення цезію-137 їстівними грибами // Лісовий журнал. — 1994. — № 4. — С. 8-10.
7. Краснов В.П., Турко В.Н., Орлов А.А., Короткова Е.З. Розподіл активності 137Сs в компонентах лісового біогеоценозу вологою суборами Українського Полісся // Лісова наука на рубежі XXI століття: Сб. наук. праць. — Гомель, 1997. — вип.46. — С. 405-407.
8. Лобанов Н.В. Мікотрофність деревних рослин 2-е вид., Доповн. і переробл. — М .: Лісова промисловість, 1971. — 216 с.
9. Мірчінк Т.Г. Ґрунтова мікологія. Видавництво: МГУ, 1988 г. — 220 стр.
10. Нездоймінов Е.Л. Шапинкових грибів СРСР. — Л .: Наука, 1983. — 241 с
11. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97
12. Орлов А. А. Радіоактивно забруднені ліси як критичні ландшафти: радіоактивність харчових продуктів і вплив на формування дози внутрішнього опромінення населення (аналітичний огляд) [Текст] / А. А. Орлов, В. П. Краснов, А. Л. Прищепа . — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 104 с.
13. Орлов О. О. Використання прогнозного математичного моделювання для ОЦІНКИ доз внутрішнього опромінення населення від харчових продуктів лісу [Текст] / О. О. Орлов, В. М. Янчук, А. М. Ковальчук та ін. // Антропогеннозмінене середовище України: ризики для здоров’я населення та екологічних систем. — Мат. міжнарод. конф. — Київ: Чорнобильінтерінформ, 2003. — С. 119-141.
14. Орлов О.О., Короткова О.З., Курбет Т.В. Побічні лісові користування // Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення / Під ред. М. М. Калетника. Київ, 1998. – с. 35 – 46.
15. Пошон, Ж. Ґрунтова мікробіологія [Текст] / Ж. Пошон, Г. де Баржак; Переклад з фр. проф. В. А. Шоріна; З предисл. чл.-кор. АН СРСР А. А. Імшенецького. — Москва: Изд-во іноз. лит., 1960. — 560 с.
16. Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення [Текст] / В.П. Краснов, А.А. Орлов, С.П. Ірклієнко та ін. / За ред. В.П. Краснова. — К .: Аграрна наука, 1995. — 63 с.
17. Романчук Л. Д. Вплив грибів на формування внутрішнього опромінення населення північної частини України [Текст] / Л. Д. Романчук // Вісник аграр. науки. – 2011. – № 3. – С. 44–47.
18. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України [Текст] /Л. Д. Романчук. – Автореф. дис. … доктора с.-г. наук. – Житомир, 2011. – 40 с.
19. Щеглов А.І. Біогеохімія техногенних радіонуклідів в лісових екосистемах. М .: Наука, 1999..
20. Щеглов А.І., Тихомиров Ф.А., Сидоров В.П. і ін. Надходження радіонуклідів в продукцію лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення // превью Всесоюзну. радіобіолог, з’їзд, Москва, 21-27 серп., 1989р .: Тез.докл. Пущино, 1989. — Т. 2. -С. 555-557.
21. Ященко О. В. Харчова та біологічна роль їстівних і лікарських грибів у харчуванні населення / О. В. Ященко // Гігієна населених місць. – 2012. – №59. – С. 234 – 240.
22. Behaviour of radionuclides in natural and semi-natural environments. — Final report of ECP № 5 / Ed. M.Belli and F.Tikhomirov. — Luxemburg, 1996. 25 .Diet
23. Bulko N.I., Shabaleva M.A., Kozlov A.K., Tolkacheva N.V., Mashkov I.A. The 137Cs accumulation by forest-derived products in the Gomel region. J. Environ. Radioact. 2014. 127: 150.
24. Dighton J., Clint G.M., Poskitt J. Uptake and accumulation of 137Cs by upland grassland soil fungi: a potential pool of Cs immobilization. Mycol. Res. 1991. 95(9): 1052.
25. Falandysz J., Borovička J. Macro and trace mineral constituents and radionuclides in mushrooms: health benefits and risks. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2013. 97: 477.
26. Gadd G.M. Influence of microorganisms on the environmental fate of radionuclides. Endeavour. 1996. 20: 150.
27. Gillet A.G., Crout N.M.G. A review of 137Cs transfer to fungi and consequences for modeling environmental transfer. J. Environ. Radioact. 2000. 48: 95.
28. Heinrich G. Uptake and transfer factors of 137Cs by mushrooms. Radiat. Environ. Biophys. 1992. 31(1): 39
29. Kalač P. Radioactivity of European wild growing edible mushrooms. In: Andres S., Baumann N. (eds). Mushrooms: Types, Properties and Nutrition. (New York, Nova Sci. Publ., 2012). P. 215–230.
30. Rayner ADM, Boddy L (1988) Fungal decomposition of wood: its biology and ecology. United Kingdom: Wiley-Interscience publication.
31. Rosén K., Vinichuk M., Nikolova I., Johanson K. Long-term effects of single potassium fertilization on 137Cs levels in plants and fungi in a boreal forest ecosystem. J. Environ. Radioact. 2011. 102: 178.
32. Steiner M., Linkov I., Yoshida S. The role of fungi in the transfer and cycling of radionuclides in forest ecosystems. J. Environ. Radioact. 2002. 58(2–3): 217.
33. Strand P. Exposure doses from consumption of agricultural and semi-natural products / P. Strand, M. Balonov, L. Skuterud et al. // The radiological consequences of the Chernobyl accident: Proc. of the 1st Intern. Conf. (Minsk, Belarus, 18–22 March, 1996). – Luxembourg, 1996. – P. 261–269.
34. Tsvetnova O.B., Shatrova N.E., Shcheglov A.I. The accumulation of radionuclides and heavy metals by mushroom’s complex in forestry ecosystems. Coll. Res. Contrib. Research Institute for Nuclear Studies. 2001. 3(5): 171
35. Vinichuk M., Johanson K. Accumulation of 137Сs by fungal mycelium in forest ecosystems of Ukraine. J. Environ. Radioact. 2003. 64: 27
36. Mercury in a forest soil cores and tiny mushrooms from the regions in southwestern China, https://www.flickr.com/photos/algy_328 9/9538751627
37. https://www.greens efa.eu/en/cms/topics/dokbin/118/118559.torch_executive_summary%40en.pdf . Hubert P., Annisimova L. «Genetic input data on contamination transfer across the food chain//Strategies of decontamination/ Final Raport of ECP-4/ — Luxembourg, 1996/ — P. 120-125.
38. https://cyberleninka.ru/article/n/radioaktivne-zabrudnennya-produktsiyi-lisovogo-gospodarstva-v-umovah-ukrayinskogo-polissya — Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах Українського Полісся
39. http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3199/1/Visnyk_AN_2011_3_44-46.pdf Вплив грибів на формування внутрішнього опромінення населення північної частини України
40. https://chernobyl-health.org/media/memo-to-residents-of-contaminated-areas.pdf ПРО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
41. http://uiar.org.ua/Ukr/nine_mushrooms.htm — Радіоактивне забруднення 137Cs грибів Експериментальні дані НУБіП України по вмісту 137Cs в пробах дикоростучих грибів у 2017 році (Норматив (ДР-2006) – 500 Бк/кг сирих та 2500 Бк/кг сушених).
42. http://industrial-wood.ru/fitopatologiya/1405-razmnozhenie-i-rasprostranenie-gribov-chast-3.html Размножение и распространение грибов (часть 3).Предыдущая запись

Следующая запись