Вид работы:
Магистерская диссертация
Предмет:

Страниц:
76
Источников:
42
Срок:
12
Файл:
Диплом Довгун.docx


Используемая литература

1. Бурова Л.Г. Екологія грибів макроміцетів. М.: Наука, 1986. 260с.
2. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999–2002 рр. : метод. рекомендації / під кер. Б. С. Прістера, В. О. Кашпарова, П. П. Надточія [та ін.]. – К., 1998. – 103 с.
3. Змитрович І.І., Сержаніна Г.І. «Макроміцети» — Мінськ: Вишейшая школа, 1978 — с.192
4. Краснов В. П. Вміст 137Сs у продукції лісового господарства Житомирської області за даними 2002–2004 рр. [Текст] / В. П. Краснов, О. О. Орлов, В. П. Ландін та ін. // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – Вип. 5(11). – Житомир: Вид-во «Волинь», ПП «Рута», 2005. – С. 49–61.
5. Краснов В. П. Радіоекологія їстівних макроміцетів [Текст] / В. П. Краснов, А. А. Орлов, Т. В. Курбет. – Житомир: Вид-во «Волинь», ПП «Рута», 2006. – 220 с.
6. Краснов В.П. Радіоекологія лісів Полісся України. — Житомир: Волинь, 1998. — 112 с. 7. Краснов В.П., Ірклієнко С.П., Мазепа М.Г. та ін. Накопичення цезію-137 їстівними грибами // Лісовий журнал. — 1994. — № 4. — С. 8-10.
7. Краснов В.П., Турко В.Н., Орлов А.А., Короткова Е.З. Розподіл активності 137Сs в компонентах лісового біогеоценозу вологою суборами Українського Полісся // Лісова наука на рубежі XXI століття: Сб. наук. праць. — Гомель, 1997. — вип.46. — С. 405-407.
8. Лобанов Н.В. Мікотрофність деревних рослин 2-е вид., Доповн. і переробл. — М .: Лісова промисловість, 1971. — 216 с.
9. Мірчінк Т.Г. Ґрунтова мікологія. Видавництво: МГУ, 1988 г. — 220 стр.
10. Нездоймінов Е.Л. Шапинкових грибів СРСР. — Л .: Наука, 1983. — 241 с
11. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97
12. Орлов А. А. Радіоактивно забруднені ліси як критичні ландшафти: радіоактивність харчових продуктів і вплив на формування дози внутрішнього опромінення населення (аналітичний огляд) [Текст] / А. А. Орлов, В. П. Краснов, А. Л. Прищепа . — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 104 с.
13. Орлов О. О. Використання прогнозного математичного моделювання для ОЦІНКИ доз внутрішнього опромінення населення від харчових продуктів лісу [Текст] / О. О. Орлов, В. М. Янчук, А. М. Ковальчук та ін. // Антропогеннозмінене середовище України: ризики для здоров’я населення та екологічних систем. — Мат. міжнарод. конф. — Київ: Чорнобильінтерінформ, 2003. — С. 119-141.
14. Орлов О.О., Короткова О.З., Курбет Т.В. Побічні лісові користування // Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення / Під ред. М. М. Калетника. Київ, 1998. – с. 35 – 46.
15. Пошон, Ж. Ґрунтова мікробіологія [Текст] / Ж. Пошон, Г. де Баржак; Переклад з фр. проф. В. А. Шоріна; З предисл. чл.-кор. АН СРСР А. А. Імшенецького. — Москва: Изд-во іноз. лит., 1960. — 560 с.
16. Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення [Текст] / В.П. Краснов, А.А. Орлов, С.П. Ірклієнко та ін. / За ред. В.П. Краснова. — К .: Аграрна наука, 1995. — 63 с.
17. Романчук Л. Д. Вплив грибів на формування внутрішнього опромінення населення північної частини України [Текст] / Л. Д. Романчук // Вісник аграр. науки. – 2011. – № 3. – С. 44–47.
18. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України [Текст] /Л. Д. Романчук. – Автореф. дис. … доктора с.-г. наук. – Житомир, 2011. – 40 с.
19. Щеглов А.І. Біогеохімія техногенних радіонуклідів в лісових екосистемах. М .: Наука, 1999..
20. Щеглов А.І., Тихомиров Ф.А., Сидоров В.П. і ін. Надходження радіонуклідів в продукцію лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення // превью Всесоюзну. радіобіолог, з’їзд, Москва, 21-27 серп., 1989р .: Тез.докл. Пущино, 1989. — Т. 2. -С. 555-557.
21. Ященко О. В. Харчова та біологічна роль їстівних і лікарських грибів у харчуванні населення / О. В. Ященко // Гігієна населених місць. – 2012. – №59. – С. 234 – 240.
22. Behaviour of radionuclides in natural and semi-natural environments. — Final report of ECP № 5 / Ed. M.Belli and F.Tikhomirov. — Luxemburg, 1996. 25 .Diet
23. Bulko N.I., Shabaleva M.A., Kozlov A.K., Tolkacheva N.V., Mashkov I.A. The 137Cs accumulation by forest-derived products in the Gomel region. J. Environ. Radioact. 2014. 127: 150.
24. Dighton J., Clint G.M., Poskitt J. Uptake and accumulation of 137Cs by upland grassland soil fungi: a potential pool of Cs immobilization. Mycol. Res. 1991. 95(9): 1052.
25. Falandysz J., Borovička J. Macro and trace mineral constituents and radionuclides in mushrooms: health benefits and risks. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2013. 97: 477.
26. Gadd G.M. Influence of microorganisms on the environmental fate of radionuclides. Endeavour. 1996. 20: 150.
27. Gillet A.G., Crout N.M.G. A review of 137Cs transfer to fungi and consequences for modeling environmental transfer. J. Environ. Radioact. 2000. 48: 95.
28. Heinrich G. Uptake and transfer factors of 137Cs by mushrooms. Radiat. Environ. Biophys. 1992. 31(1): 39
29. Kalač P. Radioactivity of European wild growing edible mushrooms. In: Andres S., Baumann N. (eds). Mushrooms: Types, Properties and Nutrition. (New York, Nova Sci. Publ., 2012). P. 215–230.
30. Rayner ADM, Boddy L (1988) Fungal decomposition of wood: its biology and ecology. United Kingdom: Wiley-Interscience publication.
31. Rosén K., Vinichuk M., Nikolova I., Johanson K. Long-term effects of single potassium fertilization on 137Cs levels in plants and fungi in a boreal forest ecosystem. J. Environ. Radioact. 2011. 102: 178.
32. Steiner M., Linkov I., Yoshida S. The role of fungi in the transfer and cycling of radionuclides in forest ecosystems. J. Environ. Radioact. 2002. 58(2–3): 217.
33. Strand P. Exposure doses from consumption of agricultural and semi-natural products / P. Strand, M. Balonov, L. Skuterud et al. // The radiological consequences of the Chernobyl accident: Proc. of the 1st Intern. Conf. (Minsk, Belarus, 18–22 March, 1996). – Luxembourg, 1996. – P. 261–269.
34. Tsvetnova O.B., Shatrova N.E., Shcheglov A.I. The accumulation of radionuclides and heavy metals by mushroom’s complex in forestry ecosystems. Coll. Res. Contrib. Research Institute for Nuclear Studies. 2001. 3(5): 171
35. Vinichuk M., Johanson K. Accumulation of 137Сs by fungal mycelium in forest ecosystems of Ukraine. J. Environ. Radioact. 2003. 64: 27
36. Mercury in a forest soil cores and tiny mushrooms from the regions in southwestern China, https://www.flickr.com/photos/algy_328 9/9538751627
37. https://www.greens efa.eu/en/cms/topics/dokbin/118/118559.torch_executive_summary%40en.pdf . Hubert P., Annisimova L. «Genetic input data on contamination transfer across the food chain//Strategies of decontamination/ Final Raport of ECP-4/ — Luxembourg, 1996/ — P. 120-125.
38. https://cyberleninka.ru/article/n/radioaktivne-zabrudnennya-produktsiyi-lisovogo-gospodarstva-v-umovah-ukrayinskogo-polissya — Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах Українського Полісся
39. http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3199/1/Visnyk_AN_2011_3_44-46.pdf Вплив грибів на формування внутрішнього опромінення населення північної частини України
40. https://chernobyl-health.org/media/memo-to-residents-of-contaminated-areas.pdf ПРО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
41. http://uiar.org.ua/Ukr/nine_mushrooms.htm — Радіоактивне забруднення 137Cs грибів Експериментальні дані НУБіП України по вмісту 137Cs в пробах дикоростучих грибів у 2017 році (Норматив (ДР-2006) – 500 Бк/кг сирих та 2500 Бк/кг сушених).
42. http://industrial-wood.ru/fitopatologiya/1405-razmnozhenie-i-rasprostranenie-gribov-chast-3.html Размножение и распространение грибов (часть 3).Предыдущая запись

Следующая запись